0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 2 (ดงเจริญ) ยาว 121.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม.