0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


แบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางหมู่ที่ 5 ยาว 50 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร