0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 ซอย 14 จำนวน 1 โครงการ