0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3