0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


แบบแปลนโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ขนาดความยาว 260 เมตร สูง 1.50 เมตร