0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ