0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

กำหนดเวลาภาษีป้าย ประจำปี 2564 ปี 2564 อัตราภาษี ใหม่