0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (ฉบับที่ 2) เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)