0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย