0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศรายชื่อการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีวัวป่วยตายจากการระบาดของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)