0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

คณะผู้บริหาร
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์
นายกอบต.ป่าก่อดำ
นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง
รองนายก อบต.ป่าก่อดำ
นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์
รองนายก อบต.ป่าก่อดำ
นายสังวาลย์ สุขเสริญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ