0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สมาชิกสภาตำบลป่าก่อดำ
นายสานิต ศรีจุมปาประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ
นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว
รองประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ
นายจำนง วรรณราช
เลขานุกาสภา อบต.ป่าก่อดำ
นายจันทร์ อินธิยศ
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 1
นางอรนงค์ แสนใส
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 1
นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 2
นายชัชวาลย์ แสงคำมา
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 3
นางติ๋ม ธรรมขันทา
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 3
นายสถิตย์ เสียงแขก
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 4
นายจำรอง โนปัน
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 4
นายสมบัติ รัดเร็ว
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 6
นายบุญทรง บุญคำปัน
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 6
นางพรศรี คำฟู
ส.อบต.ป่าก่อดำ หมู่ 11