0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สำนักงานปลัด
นายจำนง วรรณราช
ปลัด อบต.ป่าก่อดำ
นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
รอง ปลัด อบต.ป่าก่อดำ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางดารุณี สถานเดิม
รอง ปลัด อบต.ป่าก่อดำ
นางชัชญาภัค เครือวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัญธิกา กันทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภราดร ใจประการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางจิดาภา สุฤทธิ์
นักทรัพยาบุคคล ปฎิบัติการ
นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวศิริขวัญ ประยงค์
คนงานทั่วไป
นางสาวชรินรัตน์ ปัญญาทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อ-สกุล นายอภิวัฒน์ สลีอ่อน
คนงานทั่วไป
นายกฤษณะ ภัยราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางพรนิภา บัวสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายไพยราช ยี่ภิญโญ
คนงานทั่วไป
นายเอนก ประยงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเสาร์คำ ศิลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ