0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สำนักงานปลัด
นายจำนง วรรณราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นางอัญธิกา กันทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายพิชญุตม์ พิศลยบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภราดร ใจประการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวศิริขวัญ ประยงค์
คนงานทั่วไป
นายไพยราช ยี่ภิญโญ
คนงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นายอภิวัฒน์ สลีอ่อน
คนงานทั่วไป
นางพรนิภา บัวสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายเอนก ประยงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเสาร์คำ ศิลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชรินรัตน์ ปัญญาทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ