0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สำนักงานปลัด
นายจำนง วรรณราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นางพีรพร กันภัย
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นายจิรภัทร จันทร์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอัญธิกา กันทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายพิชญุตม์ พิศลยบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศิริขวัญ ประยงค์
พนักงานทั่วไป
นายไพยราช ยี่ภิญโญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางพรนิภา บัวสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชรินรัตน์ ปัญญาทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิราพร ปัญญาทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอนก ประยงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเสาร์คำ ศิลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ