0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

กองคลัง
นางกาญจนา คำต่าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณฐมน ดอนชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวศศิธร ร่มพนาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวกราญจณา รักษาภักดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายอธิวัฒน์ สลีอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางธัญลักษณ์ ไพยราข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวพรเพียงใจ ราขคม
พนักงานจ้างเหมาบริการ