0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

กองช่าง
นายจำนง วรรณราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นายอรรถพล ริมทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุทิน กิจพิทักษ์
คนงานทั่วไป
นายอานันต์ ศรีสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวภาวิณี ศรีจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ