0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

กองการศึกษา
นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสุเวช พิมน้ำเย็น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางธัญลักษณ์ วงกุรุ
ครู คศ 2
นางอุทุมพร เขื่อนคำ
ครู คศ.1
นางนิภาพร ชัยรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.ป่าก่อดำ
นางสาวอารียา ศรีจุมปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางณัฐธิดา ยี่ญิญโญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ