0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แผน/งบประมาณ (ประจำปี)
งบการเงิน ปี 2551
งบการเงิน ปี 2552
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกการประชาคมระดับตำบลการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนสุขภาพชุมชน (พ.ศ.2562 - 2564)
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565