0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แผน/งบประมาณ (ประจำปี)
งบการเงิน ปี 2551
งบการเงิน ปี 2552
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บันทึกการประชาคมระดับตำบลการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนสุขภาพชุมชน (พ.ศ.2562 - 2564)