0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
แผน/งบประมาณ (ประจำปี)
งบการเงิน ปี 2551
งบการเงิน ปี 2552
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกการประชาคมระดับตำบลการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนสุขภาพชุมชน (พ.ศ.2562 - 2564)
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565