0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แผน/งบประมาณ (ประจำปี)
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
บันทึกการประชาคมระดับตำบลการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีการศึกษา 2560