0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565