0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 818 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำวันที่ 12 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับคณะกรรมการฯ กรณีประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เพื่อประชุมหารือและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ รายนางสาวจันทร์จิรา ปัญญาทิพย์ บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งได้รับความเสียหาย/เสียชีวิตต่อไป