0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มิถุนายน 2566)

เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มีนาคม 2566)

เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566