0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานการคลัง(ต้น - สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานการช่าง(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานศึกษา(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561