0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 54 ครั้ง ]
ทำพิธีหล่อพระพุทธรูปพ่อทันใจ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา กราบไหว้ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำวันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำนำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดทำพิธีหล่อพระพุทธรูปพ่อทันใจ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา กราบไหว้ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประธานพิธีโดยนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ คณะครูและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และคณะจิตศรัทธาร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูป ณ สวนสุขภาพสมโภชน์ 750 ปี องค์การบริหารหารส่วนตำบลป่าก่อดำ