0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

177 หมู่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

โทร 0-5377-8011,0-5377-8225 โทรสาร 0-5377-8225

E-Mail : pakordum_177@hotmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่