0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 846 ครั้ง ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ครั้งแรกวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565
นายอำเภอแม่ลาวได้ทำหนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ครั้งแรก เพื่อดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าป่าก่อดำ
และร่วมยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นายสานิต ศรีจุมปา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นางพรศรี คำฟู เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ