0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แผน/งบประมาณ (ประจำปี)
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2560
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกการประชาคมระดับตำบลการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนสุขภาพชุมชน (พ.ศ.2562 - 2564)
แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566