0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลป่าก่อดำ

ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำพัฒนา

 

ตำบลป่าก่อดำ แยกมาจากตำบลบัวสลี ตั้งแต่ปี 2504 ซึ่งชื่อของตำบลมาจากชื่อต้นไม้ชื่อ มะก่อ ซึ่งมีมากอยู่ในพื้นที่ จึงนำมาตั้งเป็นชื่อตำบล ในพื้นที่มีพระธาตุหมอกมุงเมือง อยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะพระธาตุหมอกมุงเมือง ซึ่งราษฎรในตำบลเชื่อว่า สถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันภยันตรายจากธรรมชาติได้ ซึ่งตำบลป่าก่อดำ ไม่เคยเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงนับต้องแต่ก่อสร้างพระธาตุแห่งนี้

โดยตำบลป่าก่อดำ นั้น แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 1 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ กับอีก 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีเขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน ได้แก่

 

 

1. หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ

2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว บางส่วน แบ่งการปกครองกับเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

3. หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง

4. หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก

5. หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง

6. หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม

7. หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว

 

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2539 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจากสภาตำบลป่าก่อดำ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยมีมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว เขตตามแนวเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วย ลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น

ซึ่งขณะที่มีการให้สภาตำบลป่าก่อดำ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล นั้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน