0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
archive อาหารกลางวัน เดือน มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

archive อาหารกลางวัน เดือน ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2566

archive อาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565

archive อาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2565