0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
archive ลำดับขั้นตอนการย้าย

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2566

archive แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2567-2569)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2566

archive แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565