0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. ด้านกายภาพ

           1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                 สภาตำบลป่าก่อดำได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

                 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ถนน ชร 1046 (ถนนพหลโยธิน - โป่งมอญ) ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 25 กิโลเมตร

            1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                        ตำบลป่าก่อดำมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 34.26 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเป็นภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ตอนกลางตำบลเป็นที่ราบ ซึ่งประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตรมีแม่น้ำลาวและแม่น้ำอื่นหลายสายไหลผ่านตลอดทั้งตำบล มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

                        ทิศเหนือ            ติดกับ   ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว

                        ทิศใต้                ติดกับ   ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว

                        ทิศตะวันออก     ติดกับ    ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

                        ทิศตะวันตก       ติดกับ    ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว

            1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                        ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

  1. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม                  ถึงเดือนมกราคม
  2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์             ถึงเดือนพฤษภาคม
  3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน               ถึงเดือนกันยายน

            1.4  ลักษณะของดิน

                        ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

            1.5 ลักษณะของน้ำ

                        ลักษณะของแหล่งน้ำในพื้นที่มีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง สระน้ำ ฝาย และน้ำฝน

            แหล่งน้ำธรรมชาติ

            แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ มีลำน้ำ ลำห้วย ลำเหมือง และหนองน้ำ ได้แก่ ลำน้ำลาว ลำน้ำแม่มอญ ลำน้ำแม่ผง ลำน้ำแม่ขาว ลำน้ำร่องกาแกด ลำน้ำร่อง ลำน้ำร่องปิน ลำน้ำท่อน้อย ลำห้วยตีนดง ลำเหมืองร่องลำ ลำเหมืองกลาง ลำเหมืองป่าซาง ลำเหมืองก่อ ลำเหมืองแพะ ลำเหมืองปู่โด้ง ลำเหมืองปู่หมอ ลำเหมืองต้นดอก ลำเหมองต้นตอง ลำเหมืองหนองมน ลำเหมือร่องห้าง ลำเหมืองบ้านท่า หนองกวาง หนองปึ๋ง หนองกากอก หนองก้าง หนองบัวน้อย และหนองผักหนาม

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            - ฝาย                             38                     แห่ง

            - บ่อโยก                        15                     แห่ง

            - ประปาหมู่บ้าน             16                     แห่ง

            - บ่อน้ำตื้น                     598                   แห่ง

            - บ่อบาดาล                     22                     แห่ง

 

 

 

 

  1. ด้านการเมือง/การปกครอง

            2.1 เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน ณ เดือน เมษายน 2566

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

ตำแหน่ง

1

บ้านโป่งมอญ

นายอุทิตย์  ศรีจุมปา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

2

บ้านหนองบัว

นางสาวสมหมาย มณียศ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

3

บ้านต้นม่วง

นายสงค์การ ไชยวุฒิ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

4

บ้านท่าขี้เหล็ก

นายสุเทพ อิ่นคำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

5

บ้านแม่ผง

นายธนวัฒน์  โกเสนตอ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

6

บ้านสันหนองล้อม

นางวิไล  กาบแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

11

บ้านสันหนองบัว

นายสมพงษ์  คำจ้อย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

            องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไป มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

            2.2 การเลือกตั้ง

                        สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 เนื่องจากครบวาระวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

                        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,530 คน

                        ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร จำนวน 2,047 คน คิดเป็นร้อยละ 80.91

                        จำนวนบัตรเสีย 56 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.74

                        บัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 40 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.95

                        ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ จำนวน 2,047 คน คิดเป็นร้อยละ 80.91

                        จำนวนบัตรเสีย 36 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.76

                        บัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 31 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.51

                        รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับการเลือกตั้ง(วันเอกตั้ง/แต่งตั้ง)

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายสุริยัน  ตื้อยศ

6 ม.6 ต.ป่าก่อดำ

ปริญญาตรี

28 พ.ย. 2564

นายก อบต.

อยู่ในตำแหน่ง

2

นายชยพล  ไพยราช

189 ม.2 ต.ป่าก่อดำ

ปวส.

21 ธ.ค. 2564

รองนายกฯ

อยู่ในตำแหน่ง

3

นางพิมพรรณ์  แก้วศรีนวล

153 ม.5 ต.ป่าก่อดำ

ปริญญาตรี

21 ธ.ค. 2564

รองนายกฯ

อยู่ในตำแหน่ง

4

นายวรภาพ  สิงห์เชื้อ

 

ม.3

3 เม.ย. 2566

เลขานุการ

อยู่ในตำแหน่ง

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับการเลือกตั้ง(วันเอกตั้ง/แต่งตั้ง)

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายสานิต  ศรีจุมปา

78 ม.2 ต.ป่าก่อดำ

ปวช.

28 พ.ย. 64

ประธานสภาฯ

อยู่ในตำแหน่ง

2

นางพรศรี  คำฟู

49 ม.11 ต.ป่าก่อดำ

ม.6

28 พ.ย. 64

รองประธานสภาฯ

อยู่ในตำแหน่ง

3

นางสาวนัฐกานต์  เมืองเสริม

44 ม.1 ต.ป่าก่อดำ

ม.6

28 พ.ย. 64

ส.อบต. ม.1

อยู่ในตำแหน่ง

4

นายอภิเชษฐ์  แสงคำมา

40 ม.3 ต.ป่าก่อดำ

ปริญญาตรี

28 พ.ย. 64

ส.อบต. ม.2

อยู่ในตำแหน่ง

5

นายไสว  เครือวงศ์

18 ม.4 ต.ป่าก่อดำ

ป.4

28 พ.ย. 64

ส.อบต. ม.4

อยู่ในตำแหน่ง

6

นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว

90 ม.5 ต.ป่าก่อดำ

ปริญญาตรี

28 พ.ย. 64

ส.อบต. ม.5

อยู่ในตำแหน่ง

7

นางพิมทอง  สุขเกษม

24 ม.6 ต.ป่าก่อดำ

ป.6

28 พ.ย. 64

ส.อบต. ม.6

อยู่ในตำแหน่ง

  1. ประชากร

            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร : หน่วยเป็นคน

                        ประชากรทั้งสิ้น 3,083 คน แยกเป็นชาย 1,483 คน หญิง 1,600 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 89.99 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2566)

                        3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร :  

พื้นที่

ชาย

หญิง

ประชากรรวม

บ้านรวม

ยอดรวมทั้งหมด

1,483

1,600

3,083

1,354

หมู่ 0 ป่าก่อดำ

45

22

67

1

หมู่ 1 โป่งมอญ

269

291

560

260

หมู่ 2 หนองบัว

183

211

394

180

หมู่ 3 ต้นม่วง

148

138

286

122

หมู่ 4 ท่าขี้เหล็ก

132

171

303

149

หมู่ 5 แม่ผง

383

389

772

345

หมู่ 6 สันหนองล้อม

184

236

420

177

หมู่ 11 สันหนองบัว

139

142

281

120

รวม

1,319

1,513

1,583

3,096

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ ด้านการศึกษา
ในพื้นที่มีสถานศึกษา ดังนี้
                     โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง (รร.บ้านโป่งมอญ) จำนวนนักเรียนประมาณ ๑๓๐ คน
                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๑ แห่ง (ศพด.อบต. ป่าก่อดำ) จำนวนนักเรียนประมาณ ๖๕ คน
๔.๒ สาธารณสุข
ในพื้นที่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ดังนี้
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง (รพ.สต.บ้านโป่งมอญ)
                     ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๗ แห่ง
๔.๓ อาชญากรรม
          ในพื้นที่มีหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม ดังนี้
                   สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว
                   ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔.๓ ยาเสพติด
         ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำได้รับความร่วมมือ จากผู้นำหมู่บ้าน
ประชาชน และหน่วยงานของรัฐช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส
การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น
๔.๔ การสังคมสงเคราะห์
         องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ โดยได้จัดตั้งศูนย์เพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
         ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
         ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.ป่าก่อดำ
         ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ