0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 843 ครั้ง ]
ลงพื้นที่บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 เพื่อทำการทดสอบปริมาตรน้ำ ในบ่อน้ำบาดาลวันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ลงพื้นที่บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 เพื่อทำการทดสอบปริมาตรน้ำ ในบ่อน้ำบาดาลว่าเพียงพอที่จะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตประปาตามความต้องการของ พี่น้องชาวบ้าน และทำการวัดระดับน้ำภายในบ่อบาดาลด้วย เพื่อให้ทราบว่าบ่อน้ำบาดาลให้ปริมาณน้ำได้ต่อเนื่อง และเพียงพอต่อ การอุปโภคบริโภคหรือไม่