0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 845 ครั้ง ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ทำหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อให้ทางท่านนายกสุริยัน ตื้อยศ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ทำหน้าที่พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามเจตนารมณ์ต่อไป
และทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นายชยพล ไพยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นางพิมพรรณ์ แก้วศีรนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
นายสิทธิชัย ใจกรม เลขานุการนายกองค์การบริาหารส่วนตำบลป่าก่อดำ