0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 840 ครั้ง ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ทำหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณาข้อราชการตลอดจนการร่วมประชุมบริหารงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ