0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 34 ครั้ง ]
มทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ "นายจำนง วรรณราช" ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ
คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน
“นายจำนง วรรณราช” ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนับถือ จงคุ้มครองอวยชัยให้สุขสันต์ ไม่มีโรคภัยไร้โรคา มีแต่ความสุขตลอดเทอญ