0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 22 ครั้ง ]
ต้อนรับนายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และนายสมบัติ โลหะกิจ ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำวันนี้ 3 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ , นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ร่วมต้อนรับนายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และนายสมบัติ โลหะกิจ ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน,การจัดอาหารกลางวัน , อาหารเสริมนมให้กับเด็กเล็ก , กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลกของ ศพด. เช่น การจัดการขยะเปียก และการติดตั้งบ่อดักไขมัน ใน ศพด .อบต.ป่าก่อดำ และโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ,โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ และการบริหารงานของอบต.ป่าก่อดำ