0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 25 ครั้ง ]
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2567วันที่ 12 ตุลาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2567 เพื่อให้เด็กนักเรียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนทุกคน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมมือ ร่วมใจรักษาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำต่อไ