0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]
ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรม Pahung Digital ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง และศึกษาดูงานเรื่อง การจัดเก็บรายได้ และ E-smart Moungkham ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายวันที่ 17 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดย นายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรม Pahung Digital ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง และศึกษาดูงานเรื่อง การจัดเก็บรายได้ และ E-smart Moungkham ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำต่อไป