0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 31 ครั้ง ]
ร่วมการสัมมนาวิชาการอุบัติเหตุแห่งชาติภาคเหนือ เรื่อง "ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยในภาคเหนือ" และเป็นตัวแทนการนำเสนอผลงานวันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ , นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมการสัมมนาวิชาการอุบัติเหตุแห่งชาติภาคเหนือ เรื่อง "ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยในภาคเหนือ" และเป็นตัวแทนการนำเสนอผลงานด้านที่ 1 มาตรการองค์กร - มาตรการชุมชน (ท้องถิ่น) ในโครงการมาตรการชุมชนสร้างชุมชนต้นแบบทางเลือกเพื่อผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และ ด้านที่ 2 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย Enforcemen ในโครงการกระบวนการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่