0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำวันที่ 24 ตุลาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการประชุมประธานเปิดการประชุมโดย นายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยที่ปรึกษากองทุน คณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนการเงิน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ โดยพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงสานสุขภาพตำบลป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสนับสนุนให้กับงบประมาณในการดำเนินโครงการ และรายงานการเงิน ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 ( 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2566) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ