0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 35 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ , นางพิมพรรณ์ แก้วศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ , นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัด อบต. นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางกองการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศึกษาดูงานการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันและเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก และร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน พร้อมคณะ ร่วมการต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด โดยมีนายสนิท เขียวมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการรับนักเรียนที่มีพื้นฐานจากการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน การจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยที่มาจากพื้นฐานการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด และเดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ภายใต้การบริหารงานของนายรุ่งศักดิ์ เถื่อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศึกษาดูงาน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยการต้อนรับจากนายปณชัย จันต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง และพร้อมคณะร่วมต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความแตกต่างด้านภาษา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และได้ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำนำมาปรับใช้และพัฒนาให้เข้ากับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ต่อไป