0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 31 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่นำเครื่องพ่นหมอกควัน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งมอญ และ อสม. ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 ????
????????????????????????เพื่อการลดและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลขอความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน เช่น เก็บขยะ ตัดหญ้า เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป
“ยุงลาย ???? จะหมดไป เพราะทุกคนร่วมใจ????ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย????
????????ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ????????