0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]
ซ่อมแซมถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานสายบ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 จนถึงบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ใหญ่บ้านร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานสายบ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 จนถึงบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ และป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป รวมถึงการปรับปรุงเสริมแต่งและทำความสะอาดทางเพื่อให้สายทางคงสภาพใช้งานได้ตามความเหมาะสม และชะลอ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างชั้นทาง