0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 28 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ในการพัฒนาจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานจ้าง พร้อมด้วยความร่วมมือของผู้นำท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ในการติดต่อประสานงานเพื่อเกิดความสำเร็จในด้านของการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
เพื่อเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2566
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2566
????ช่วงเช้า คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเมืองอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการขยะครบวงจร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้สำหรับการบริการและดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
????ช่วงบ่าย รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะครบวงจร เพื่อการแลกเปลี่ยนบริบทการจัดการขยะในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
???? ช่วงเช้า ประธานพิธีเปิดโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และรับฟังการบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลผู้สูงอายุ" โดย นางสาวนิรมล ธรรมทัตโต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
????ช่วงบ่าย รับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย นายชัยวัฒน์ เล็กวุฒินันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับการทำงานจริง ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับ จากการไปศึกษาดูงานได้ตระหนักถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป