0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 44 ครั้ง ]
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567วันที่ 17 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมีนางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้เกิดความรักความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายกับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ