0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 32 ครั้ง ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ประกาศเรียกเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (ชั่วคราว) ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่า่ก่อดำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล
ในการประชุมครั้งนี้ทางนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับการรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น , รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบ ครบทุกรายการ และร่วมหารือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป