0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 36 ครั้ง ]
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567วันที่ 29 ธ.ค.2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ/ สมาชิก อปพร. /ชรบ./อสม. เปิดจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 กล่าวรายงาน โดย นายสุริยัน ตื้อยศ นายก อบต.ป่าก่อดำ ผู้อำนวยการท้องถิ่นกล่าวเปิด โดย นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเถอแม่ลาว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อำเภอแม่ลาว