0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2560

                  ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากกว่าร้อยละ 60 เป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียนต้องถูกฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่ายในเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำจะป่วยได้บ่อยโรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็กการระบาดของโรคมือเท้า ปากอาจต้องปิดโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปกครองต้องหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บ้าน ทำให้ขาดรายได้จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคในสูนย์เด็กเล็กให้มีปรสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือเท้ารปากและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูและผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้ได้รับความรู้และช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาต่อไป


โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

วันที่่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

กิจกรรมตักบาตร "วันมาฆบูชา"

ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมการปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า เพื่อปลูกฝังเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำการไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ ปราถนาดีและมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566


รายการอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ่ดำ เพราะอาหารสำคัญกับสุขภาพร่างกายของเด็กเล็กตามมาตรฐาน สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหารจากผ่านระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch ภาพรายการอาหารจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ