0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Code of Conduct)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว
1. แนวปฏิบัติสำหรับชุมชน
  • ด้านการบริหารจัดการ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ด้านสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการบริการและความปลอดภัย
2. แนวปฏิิบัติสำหรับผู้ประกอบการ
  • ด้านการบริหารจัดการ
  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านสังคม
  • ด้านสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการบริการและความปลอดภัย
3. แนวปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ศึกษาข้อมูลก่อนท่องเที่ยวโดยชุมชนและรับทราบข้อควรปฏิบัติของชุมชน ฯลฯ