0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


โครงการบริหารจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2562 ในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ

โครงการบริหารจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2562

ในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.