0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

             1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    จำนวน 1 อัตรา

             2. นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                   จำนวน 1 อัตรา