0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ (กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ
(กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)
ประจำปีงบประมาณ 2566
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย